دکتری

مهندسی کامپیوتر، معماری سیستمهای کامپیوتری

دانشگاه صنعتی شریف

تهران، ایران (1400)

معدل: 18.82

عنوان تز: تسهیل تبادل داده بین پردازندههای جریانی در پردازندههای گرافیکی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر، معماری سیستمهای کامپیوتری

دانشگاه تهران

تهران، ایران (1387)

 

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم­افزار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان، ایران (1385)