سیستم عامل، دانشگاه باهنر، کارشناسی
نظریه زبان ها و ماشین ها، دانشگاه باهنر، کارشناسی
زبان تخصصی، دانشگاه باهنر، کارشناسی
آز مدار منطقی، دانشگاه تهران، کارشناسی
آز معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی
معماری کامپیوتر، دانشگاه زرند، کارشناسی
زبان ماشین، دانشگاه زرند، کارشناسی
گرافیک کامپیوتری، دانشگاه زرند، کارشناسی
مبانی برنامه نویسی، دانشگاه باهنر، دانشگاه زرند، کارشناسی